STADGAR FÖR SURYOYO ORTODOXA SCOUTFÖRBUNDET, SOSF

Kapitel 1: Grundprinciper

§ 1.1 Organisationens namn och säte:

Organisationens namn är Suryoyo Ortodoxa Scoutförbundet, förkortas SOSF, med säte i Stockholm.

§ 1.2 Grunder

SOSF har en kristen-ortodox värdegrund som vilar i aposteln Paulus förkunnande ”Tro som är verksam genom kärlek.” Gal 5:6.

SOSF är en ideell organisation som organiserar den Syriska-ortodoxa scoutrörelsen i Sverige enligt dessa stadgar och är partipolitiskt obunden.

SOSF arbetar i enlighet med den nationella scoutrörelsens grunder såsom de uttrycks i ”Scouternas” stadgar kap 1.

§ 1.3 Syfte

 • Att lära ut och sprida SOSF värdegrund ” Tro som är verksam genom kärlek.” Gal 5:6.
 • Att utveckla barn och unga till trygga och ansvarsfulla kristna ortodoxa medborgare.
 • Att bevara SOSF medlemskårernas enskilda scouttraditioner så som orientalisk instrumentalmusik och ceremonier
 • Att stödja de lokala scoutkårer och regioner som tillhör organisationen.
 • Att utbilda unga personer till trygga syriska ortodoxa scoutledare.
 • Att ansvara för nationell och internationell samverkan och representationer
 • Att skapa mötesplatser för alla scouter från olika syriska ortodoxa kyrkor i Sverige

Kapitel 2: Organisation

§ 2.1 SOSF ledning

SOSF högsta beslutande organ är SOSF stämma. Stämmans beslut verkställs av SOSF styrelse som även ska förvalta organisationens angelägenheter.

Ordförande i SOSF styrelse har ett rådgivande råd som består av alla medlemskårernas ordförande. Ordföranderådet träffas två gånger per år tillsammans med SOSF styrelse.

§ 2.2 Föreskrifter utöver stadgarna

SOSF stämman har utfärdat bestämmelser för scoutverksamheten i form av bilagor till stadgarna, där regleras arbetsordningar för olika funktionärer och utskott.

SOSF styrelse får utfärda bestämmelser för scoutverksamheten. Scoutkårer ska tillämpa bestämmelserna sedan de fått ta del av dem.

§ 2.3 Ändring av stadgar

För att ändra stadgarna i kapitel 1och 2 fordras antingen ¾ majoritet vid en ordinarie SOSF årsstämma eller mer än 2/3 majoritet vid två på varandra följande scoutstämmor, varav det ena ska vara ordinarie SOSF stämma. För att ändra övriga stadgar krävs antingen 2/3 majoritet vid en ordinarie SOSF stämma eller enkel majoritet vid två på varandra följande scoutstämmor.

 

§2.4 Stadgetolkning och tvister

Uppstår tveksamhet om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i dessa stadgar, hänskjuts frågan till nästkommande stämma. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. Talan i tvist mellan medlem och SOSF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom när svensk lag stadgar annat, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman parterna utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare delas lika mellan parterna.

§ 2.5 Upplösning

För upplösning av riksorganisationen fordras enhälligt beslut vid en ordinarie stämma eller genom beslut med minst ¾ majoritet vid två på varandra följande scoutstämmor med minst 6 månaders mellanrum, varav det första ska vara en ordinarie stämma.

Vid beslut om upplösning av riksorganisationen tillfaller organisationens tillgångar den organisation i Sverige vilken övertar riksorganisationens medlemskap i Scouterna. Om sådan organisation inte finns, ska riksorganisationens tillgångar fördelas mellan kårerna proportionellt med kårernas medlemsantal enligt senaste ordinarie stämma.

§ 2.6 Samverkan och upphävning av samverkan

SOSF kan, i syfte att organisera samverkan kring scoutverksamhet, avtala om samverkan med organisationer bestående av/till SOSF medlemskårer. Sådana organisationer ska bedriva verksamhet som överensstämmer med SOSF målsättning och stadgar.

SOSF styrelse kan upphäva samverkan i det fall den bedömer att grunden för samverkan enligt § 2.6 inte längre gäller. Vid närmast följande ordinarie stämma ska SOSF styrelse rapportera ärendet till stämman och erbjuda organisationen att yttra sig.

Kapitel 3: Medlemskap

§ 3.1 Medlem

SOSF medlem är den enskilda medlemmen i scoutkåren som ansökt och beviljats medlemskap i sin lokala socutkår samt uppfyller kriterier för medlem i enlighet med §3.2.

Scoutkår är scoutverksamheten i en förening ansluten till SOSF. Verksamheten bedrivs enligt SOSF-program i avdelningar och/eller patruller som kan anta egna stadgar och på så sätt själva besluta om sin verksamhet, ledning och ekonomi.

Förutsättningen för att scoutkårer ska beviljas medlemskap i SOSF är att kåren ska vara demokratiskt uppbyggd, stämman har beviljat scoutkårsstadgar och är medlem/har ansökt om medlemskap hos Scouterna.

SOSF stämman, eller den stämman utser, beviljar kårens medlemskap.

 

§ 3.2 Medlemskaps kriterier

För att vara ansluten till SOSF måste kårensstadgar säkerställa att scoutkåren uppfyller följande kriterier:

 • Scoutverksamheten är öppen för alla och bedrivs i enlighet med § 1.2 och § 1.3
 • Scoutkåren är partipolitiskt obunden
 • Scoutkåren har en demokratisk uppbyggnad
 • Scoutkårens representanter till SOSF stämma utses av scoutkårens medlemmar (via årsmöte).
 • Scoutkåren ser till att SOSF-medlemsregister är aktuellt i enlighet med § 3.6
 • Scoutkåren är medlem hos Scouterna

 

§ 3.3 Anslutning av scoutkår

För att säkerställa att kriterierna i § 3.2 uppfylls ska scoutkårens stadgar godkännas av SOSF styrelse vid scoutkårens inträde och vid stadgeändring innan denna träder i kraft.

 

§ 3.4 Medlemskårens rättigheter och skyldigheter

Medlemskårer:

– Har rätt att utse ombud till stämma och andra sammankomster som SOSF anordnar för medlemskårer

– Har rätt till information om SOSF angelägenheter

– Har rätt till del av SOSF behållning eller egendom vid upplösning av SOSF om inget annat beslutas i stämman

– Ska betala av stämmans beslutade medlemsavgifter

– Ska följa SOSF stadgar och följa beslut som fattas av SOSF stämman och akuta beslut fattade av styrelsen

– Ska använda namn, logotyp och andra kännetecken för varumärket i enlighet med de av stämman fastställda riktlinjer för kårer

 

§ 3.5 Medlemsavgift

Medlemsavgiften är baserad på antal scoutens medlemmar hos respektive medlemskåren och fastställds av SOSF stämma.

§ 3.6 Medlemsregister

SOSF styrelse ansvarar för att det finns medlemsregister. Scoutkårer ansvarar för att informationen i medlemsregistret är korrekt för de medlemmar som är anslutna till kåren.

 

§ 3.7 Medlemskårers upphörande.

Medlemskapet upphör efter att medlemskår begärt utträdeskriftligt till SOSF styrelsemed en förklaring till detta val. SOSF styrelse bekräftar skriftligt medlemskårens begäran om utträde inom en månad.

Kommande ordinarie SOSF-årsmöte bekräftar medlemskapets upphörande. Medlemskår som har begärt utträde från SOSF får en icke medlemsstatus, det vill säga att medlemskåren förluraralla sina rättigheter och skyldigheter enligt §3.4, fram till SOSF stämma.

Medlemskår som har begärt utträde från SOSF, och fram till SOSF-årsmötetsbeslut om medlemskaps upphörande, kan annullera begäran om utträde skriftligt till SOSF styrelse.

Eventuell inbetald medlemsavgift återbetalas inte.

 • 3.8 Medlemskårers uteslutning, upplösning och sammanslagning.

Medlemskårer kan uteslutas om den underlåter att betala medlemsavgift eller bryter mot svensk lag, dessa stadgar eller beslut fattade av SOSF stämma.

 

 • 3.9 Hedersordförande och Hedersmedlemskap

SOSF scoutkårersöverste ledare, Hans Helighet Ignatius Aphrem II, Patriark av Antiokia och hela Östern och överhuvud för den universella Syrisk Ortodoxa kyrkan, är SOSF hedersordförande.

Hedersmedlem är SOSF hedersutmärkelse för en person som har gjort något framstående för SOSF eller för mer än 10 års troget arbete i SOSF. Hedersmedlemskap erhålls efter avslutad karriär

Att vara hedersmedlem innebär följande: 

 • Diplom och uppmärksamhet vid årsmötet samma år. 
  • Få inbjudan till jubileumsfester mot av styrelsen bestämd avgift. 
  • Blir befriad från fortsatt medlemsavgift. 
  • Hedersmedlemmen skrivs upp på SOSF hedersmedlemslista som bevaras på kansliet.  Dock kommer inte hedersmedlemmar att redovisas i organisationens årsberättelser.

Beslut att avge sådant förslag fattas av styrelsen i enighet genom sluten omröstning vid två sammanträden efter varandra. Om det visar sig att förslaget inte godtas skall ärendet inte protokollföras.

Kapitel 4: SOSF stämma

§ 4.1 Stämmans sammansättning

SOSF stämma består av ombud som företräder scoutkårer. Alla scoutkårer med minst fem medlemmar under 26 års ålder har rätt att utse ett ombud per påbörjat 25 medlemmar. Samtliga ombud ska vara medlemmar i SOSF.

Som kårens medlemsantal räknas i detta avseende det totala antalet medlemmar per den 31 december föregående verksamhetsår.

 Scoutkårer som anslutits under året då stämman hålls har rätt att utse ett ombud oberoende av medlemsantal.

§ 4.2 Överlåtelse av ombudskap

Scoutkår har inte rätt att överlåta sin(a) röst(er) till SOSF stämma till annan kår.

§ 4.3 Kallelse och handlingar till SOSF stämma

Kallelse till SOSF stämma ska utfärdas av SOSF styrelse och ska för ordinarie stämma vara scoutkårerna tillhanda minst 30 dagar före stämmans öppnande.

För kallelse till extra stämma ska föredragningslista bifogas.

Handlingarna för ordinarie stämma ska utfärdas av SOSF styrelse och ska för ordinarie stämma vara scoutkårerna tillhanda minst två veckor före stämmans öppnande.

Handlingarna för ordinarie stämma ska, förutom föredragningslista, inkludera: verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse, styrelsens förslag till verksamhetsplan, medlemsavgift samt budget för den närmast verksamhetsår, valberedningens förslag, propositioner samt motioner med styrelses yttrande.

§ 4.4 Motion till SOSF stämma

Rätt att väcka motion till SOSF stämma har varje medlem i SOSF.

Motion som ska behandlas vid ordinarie stämma ska vara inkommen till SOSF styrelse senast två månader före mötet.

SOSF styrelse ska, i handlingarna till stämman, lämna skriftligt yttrande rörande motionen.

§ 4.5 Mötesrättigheter och beslutsformer för SOSF stämma

§4.5.1 Personer med närvaro- och yttranderätt:
 • samtliga närvarande SOSF medlemskårernas medlemmar
 • avgången ledamot i SOSF styrelse i frågan om ansvarsfrihet för dennes förvaltning
 • av SOSF styrelse inbjudna gäster
 • andra personer som stämman beslutat att ge närvaro- och yttranderätt
§4.5.2 Personer med förslagsrätt, närvaro- och yttranderätt:
 • ledamöter i SOSF styrelse
 • valda revisorer i fråga om deras granskning
 • valberedningens ledamöter i fråga om val som de förberett
§4.5.3 Personer med rösträtt, förslagsrätt, närvaro- och yttranderätt:
 • Rösträtt tillkommer ombuden.
 • Ingen har rätt att rösta i fråga som rör egen förvaltning eller eget arvode.

§ 4.6 Utövande av rösträtt   

För utövande av rösträtt och fattande av beslut i SOSF stämma gäller

 • att varje röstberättigat närvarande ombud har maximalt en röst.
 • att beslut fattas med öppen omröstning. Stämman kan i särskilda frågor besluta om att sluten omröstning ska ske. I fråga om personval, om någon röstberättigad eller mötespresidiet begär det, fattas beslut med sluten omröstning.
 • att som stämmans beslut gäller den mening som stöds av flest antal röstande (om inte annat regleras i dessa stadgar)
 • att vid lika röstetal avgör lotten.
 • att stämman presenterar först och endast valberedningsförslag. Röstas förslaget ner med 1/3 av rösterna, presenteras alla kandidater som är godkända enligt valberednings riktlinjer.

§ 4.7 Ordinarie möte med SOSF stämma

Ordinarie möte med SOSF stämma ska hållas vartannat år före april månads utgång på ort och tid som bestäms av SOSF styrelse. Följande ärenden dagordningen ska förekomma:

 1. Stämman öppnande (av närvarande SOSF ordförande eller viceordförande)
 2. Val av stämmans funktionärer
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av sekreterare
 5. Val av justerare tillika rösträknare
 6. Val av eventuella övriga mötesfunktionärer
 7. Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysande
 8. Fastställande av röstlängden
 9. Fastställande av föredragningslista
 10. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 11. Föredragning av ekonomiska berättelsen samt fastställande av balans- och resultaträkning
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Behandling av motioner och propositioner till SOSF stämma
 14. Fastställande av medlemsavgift,
 15. Fastställande av verksamhetsplan inklusive budget och finansiella mål för kommande verksamhetsår
 16. Val
 17. Fastställande av antalet ordinarie ledamöter respektive ersättare i styrelsen
 18. Val av ordförande i SOSF styrelse för en tid av två år.
 19. Val av utbildningsansvarig i SOSF styrelse för en tid av två år.
 20. Val av övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
 21. Val av revisorer enligt § 4.13
 22. Val av valberedning enligt § 4.11
 23. Övriga ärenden
 24. Överlämningsceremoni, SOSF-ordförandens installation och scoutkårerna-ordförandens ansvarserkännande.
 25. Stämmans avslutas

§ 4.8 Stämma överlämningsceremoni

Stämman avslutas med en ceremoni då scoutkårernas-ordföranden och SOSF- nyvalda ordförandes erkänner varandra.

§ 4.9 Extra möte med SOSF stämma

Extra möte med SOSF stämma ska hållas om SOSF styrelse anser att det behövs eller om minst en tiondel av kårerna begär det. Stämmans ska hållas inom tre månader efter framställningen om detta till SOSF styrelse. Mötet ska hållas på ort och tid som bestäms av SOSF styrelse. Förutom frågor relaterade till mötesordningen kan ett extra möte med SOSF stämma endast fatta beslut i de ärenden som angetts i kallelsen till mötet.

§ 4.10 Förvaltningsmöte

Under de år då SOSF stämma ej äger rum fattas beslut angående balans- och resultaträkning samt beviljande av ansvarsfrihet av förvaltningsmötet. Förvaltningsmötet ska bestå av en röstberättigad ledamot från varje medlemskår. Samtliga ledamöter ska vara medlemmar i SOSF. Förvaltningsmötets ledamöter väljs av medlemskårerna. SOSF stämman kan välja att delegera eventuella andra ärenden till förvaltningsmötet.

Mötet ska hållas senast i april månad och kallelse till mötet ska utfärdas av SOSF styrelse senast 30 dagar före mötet. Samtliga handlingar till förvaltningsmötet ska vara förvaltningsmötets ledamöter tillhanda och finnas tillgängligt för kårer senast två veckor innan mötet. SOSF styrelse ansvarar för att protokoll förs. Protokollet ska justeras av mötesordförande och protokolljusterarna som alla väljs av mötet. Beslut enligt denna paragraf får om samtliga till mötet utsedda ledamöter är ense om det, fattas per capsulam (per brev, e-post eller motsvarande).

Följande ärenden dagordningen ska förekomma i förvaltningsmöten:

 1. Förvaltningsmöte öppnande
 2. Val av förvaltningsmötes funktionärer
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av sekreterare, justerare tillika rösträknare
 5. Fastställande av förvaltningsmötes stadgeenliga utlysande
 6. Fastställande av röstlängden
 7. Fastställande av föredragningslista
 8. Föredragning av ekonomiska berättelsen samt fastställande av balans- och resultaträkning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Eventuella delegerade andra ärenden från årsstämman
 11. Stämmans avslutas

§ 4.11 Valberedning

SOSF stämma väljer valberedning, bestående av minst tre personer, för kommande ordinarie SOSF stämma. En ledamot väljs som sammankallande.

 Valberedningen ska föreslå styrelseledamöter, valberedning, ledamöter och suppleanter samt revisorer till SOSF stämma. Valberedningen arbetar i enlighet med instruktion fastställd av SOSF stämma.

Valberedningen ska tillsammans med styrelsen förbereda årsmötet genom att finna lämpliga personer som kan sitta i presidiet: dvs. vara mötesordförande och mötessekreterare mm.

§ 4.12 Årsredovisning

SOSF verksamhetsår är kalenderår.

SOSF räkenskaper ska per den 31 december varje år sammanföras i fullständigt bokslut.

§ 4.13 Revision

SOSF styrelse ska utse en auktoriserad revisor eller ekonomikonsult för revision av SOSF förvaltning.

SOSF stämma väljer två ideella verksamhetsrevisorer. SOSF verksamhetsmässiga måluppfyllelse granskas av verksamhetsrevisorerna.  

SOSF styrelse ska utse en auktoriserad revisor för revision av SOSF förvaltning.

Utnämning av revisor ska bekräftas av SOSF stämma för att vara gällande.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av den organisationens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Organisationens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast två månader före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsåret, samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 21 dagar före årsmötet. 

Kapitel 5: SOSF styrelse

§ 5.1 Sammansättning och val

SOSF styrelse sammanträder efter kallelse av SOSF ordförande eller när minst hälften av ledamöterna begär det. Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll som efter justering finns lättåtkomligt för medlemmarna. Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av ledamöter är närvarande varav en av dessa ska vara ordförande eller vice ordförande. Beslut av styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

SOSF styrelsen består av:

 1. Ordförande
 2. Sekreterare
 3. Kassör/er
 4. Utbildningsansvarig
 5. Musikansvarig
 6. Kårutvecklare
 7. Ledamot (styrelsen väljer uppdraget)
 8. Suppleanter
 9. Utöver styrelseledamöterna och suppleanterna ingår så kallade ”adjungerande” poster, de har inte rösträtt vid mötena och bör enbart närvara vid styrelsemötena när behov finns och efter samankallande av SOSF styrelsen.

§ 5.2 Behörighet för styrelsen

SOSF styrelse företräder SOSF gentemot tredje man.

§ 5.3 Firmateckning

Organisationens firma tecknas av styrelsens ordförande och dess kassör samt en annan ledamot som styrelsen utser, vilka två i förening kan teckna firman tillsammans Personerna som utses till firmatecknare måste vara myndiga.

 • 5.4 Styrelseledamot avhopp

Alla förtroendevalda som hoppar av sitt uppdrag i styrelsen i mitten av mandatperioden ska meddela styrelsen detta, med en förklaring till detta val.

Om styrelsen inte är beslutsmässig, det vill säga att styrelsen inte har mer än hälften av ledamöterna kvar, får styrelsen kalla till ett extra årsmöte där en eller flera personer väljs till nya styrelseledamöter, detta kallas fyllnadsval.

Om Ordförande, utbildnings- och musiksansvarige hoppar av sitt uppdrag under mandat perioden, och det är minder än sex månader kvar till ordinarie SOSF stämma så tar vice ordförande över ledningen av SOSF. Saknar styrelsen en viceordförande kan styrelsen inom sig utse en tillfällig ordförande. Om det är mer än sex månader kvar till SOSF stämma kallar styrelsen till extra årsmöte för att välja ny ordförande.

§ 5.5 Styrelsensutskott

Utbildningsansvarig, musikansvarig och kårutvecklare har egna utskott som består av representanter från distrikten med samma post och har ansvar att utveckla verksamheten i SOSF.  

 

KAPITEL 6: SOSF DISTRIKT

§ 6.1 Distriktsindelning

SOSF-styrelse fastställer område för SOSF-distrikt. Vid förändring av distriktsindelningen ska samråd ske mellan SOSF-styrelse, berörda distrikt och berörda kårer. Vid förändring av distriktsindelningen ska beslutas om förfogande av distriktens tillgångar. Sådant beslut fattas av berörda distrikt. Vid oenighet fattas detta beslut av SOSF-styrelse. SOSF-distriktet är öppet för all scoutverksamhet inom sitt verksamhetsområde.

§ 6.2 Medlemskap

Scoutkårer organiseras i distrikt reglerade i dessa stadgar. Medlemmar i SOSF-distriktet är de scouter vars kår tillhör SOSF-distriktet. Scoutkårers inträde i SOSF-distriktet beviljas automatiskt i samband med medlemskap i SOSF.

§ 6.3 Distriktets uppgift

Distriktets uppgift är att tillhandahålla en mötesplats för scoutkårerna inom sitt geografiska område. Detta sker genom att erbjuda exempelvis utbildning, arrangemang, rekryteringsstöd samt verksamhet för alla avdelningar. Distriktet stödjer och företräder kårerna efter deras önskemål och behov.
SOSF-distriktsstyrelsen ansvarar för att distriktets bokföring och förvaltning sker på ett betryggande sätt.

§ 6.4 SOSF-distriktets ledning

SOSF-distriktets högsta beslutande organ är SOSF-distriktsstämman. SOSF-distriktsstämmans beslut verkställs av SOSF-distriktsstyrelsen, som även ska förvalta distriktets angelägenheter.

§ 6.5 SOSF-distriktsstämmans sammansättning

SOSF-distriktsstämman består av ombud utsedda från distriktets scoutkårer. Varje scoutkår med minst fem medlemmar under 26 års ålder kan utse tre ombud samt ytterligare ett ombud för varje påbörjat 25 medlemmar. Samtliga ombud ska vara medlemmar i SOSF. Bestämmande för antalet ombud är kårens medlemsantal den 31 december föregående kalenderår.

§ 6.6 Mötesrättigheter och beslutsformer för SOSF-distriktsstämman

Följande personer har närvaro- och yttranderätt:
• samtliga närvarande medlemmar i distriktet
• avgången ledamot i SOSF-distriktsstyrelsen i fråga om ansvarsfrihet för dennes förvaltning
• av SOSF-distriktsstyrelsen inbjudna gäster

Följande personer har förutom närvaro- och yttranderätt, även förslagsrätt
• ombud
• ledamöter i SOSF-distriktsstyrelsen
• valda revisorer i fråga om deras granskning
• valberedningens ledamöter i fråga om val som de förberett
SOSF-distriktsstämman kan besluta att ge ytterligare personer närvaro- och yttranderätt. Rösträtt tillkommer ombud. Ingen har rätt att rösta i fråga som rör egen förvaltning eller eget arvode.

För utövande av rösträtt och fattande av beslut i SOSF-distriktsstämman gäller
• att varje röstberättigat närvarande ombud har maximalt en röst,
• att beslut fattas med öppen omröstning. Stämman kan i särskilda frågor besluta om att sluten omröstning ska ske. I fråga om personval, om någon röstberättigad eller mötespresidiet begär det, fattas beslut med sluten omröstning.
• att som SOSF-distriktsstämmans beslut gäller den mening som stöds av de flesta röstande (om inte annat regleras i dessa stadgar),
• att vid lika röstetal avgör lotten.

§ 6.7 Ordinarie möte med SOSF-distriktsstämman

Ordinarie möte med SOSF-distriktsstämman ska hållas varje år på ort och tid som bestäms av SOSF-distriktsstyrelsen. Följande ärenden ska förekomma.

Möte med SOSF-distriktsstämman öppnas av SOSF-distriktsordförande eller den SOSF-distriktsstyrelsen utser.

 1. Val av
  a. mötesordförande och mötes sekrterare
  b. protokolljusterare tillika rösträknare
  2. Fastställande av röstlängden
  3. Fråga om SOSF-distriktsstämman behörigen sammankallats
  4. Fastställande av föredragningslista
  5. Föredragning av SOSF-distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse för det närmast föregående verksamhetsåret
  6. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning samt om beviljande av ansvarsfrihet åt SOSF-distriktsstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret
  7. Beslut i anledning av distriktets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  8. Behandling av motioner och propositioner till SOSF-distriktsstämman
  9. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande verksamhetsåret
  10. Val av
         a. antal ledamöter i SOSF-distriktsstyrelsen
         b. SOSF-distriktsordförande
         c. Utbildningansvarig, musik ansvarig och kår utvecklare
         d. övriga ledamöter i SOSF-distriktsstyrelsen
         e. revisorer
         f. sammankallande och övriga ledamöter i SOSF-distriktsstämmans valberedning

§ 6.8 Extra möte med SOSF-distriktsstämman

Extra distriktsstämma ska hållas, om SOSF-distriktsstyrelsen anser att det behövs eller om minst en fjärdedel av kårerna begär det och då inom en månad efter framställning om detta till SOSF-distriktsstyrelsen. Extra distriktsstämma hålls på ort och tid som bestäms av SOSF-distriktsstyrelsen. Förutom frågor relaterade till mötesordningen får den extra SOSF-distriktsstämman endast fatta beslut i de ärenden som angetts i kallelsen till mötet.

§ 6.9 Kallelse och handlingar till SOSF-distriktsstämman

Kallelse till distriktsstämma ska utfärdas av SOSF-distriktsstyrelsen och ska för ordinare och extra distriktsstämma vara scoutkårerna tillhanda minst en månad, innan SOSF-distriktsstämmans öppnande. Handlingar ska för ordinarie och extra distriktsstämma vara scoutkårerna tillhanda senast två veckor, innan SOSF-distriktsstämmans öppnande. Handlingarna för ordinarie möte ska inkludera: föredragningslista, verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning, revisionsberättelse, förslag till medlemsavgift samt verksamhetsplan och budget för det närmast följande verksamhetsåret, förslag till medlemsavgift för det därnäst följande verksamhetsåret, valberedningens förslag samt motioner till SOSF-distriktsstämman och SOSF-distriktsstyrelsens yttrande över motionerna.

§ 6.10 Motion till SOSF-distriktsstämman

Rätt att väcka motion till SOSF-distriktsstämman har varje medlem i distriktet.
Motion som ska behandlas vid ordinarie distriktsstämma ska vara inkommen till SOSF-distriktsstyrelsen senast fyra veckor före mötet med SOSF-distriktsstämman. SOSF-distriktsstyrelsen ska med eget yttrande framlägga motionen vid mötet.

§ 6.11 SOSF-distriktsstämmans valberedning

SOSF-distriktsstämman väljer valberedning, bestående av minst två personer, för kommande distriktsstämma. En ledamot väljs som sammankallande.
Valberedningen ska lägga fram förslag på personer för de val som ska göras av SOSF-distriktsstämman. Senast fyra veckor före den ordinarie SOSF-distriktsstämman ska valberedningen avge skriftligt förslag på kandidater till samtliga poster som ska väljas.

§ 6.12 Årsredovisning

Distriktets räkenskaper ska en gång per år sammanföras i fullständigt bokslut. Räkenskaperna, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret ska senast två månader efter verksamhetsårets utgång överlämnas till revisorn. Handlingarna ska av revisorn med berättelse över deras granskning återställas till SOSF-distriktsstyrelsen senast tre månader efter verksamhetsårets utgång. Verksamhetsberättelsen, resultaträkningen, balansräkningen och revisionsberättelsen samt SOSF-distriktsstämmans justerade protokoll med beslut i frågan om ansvarsfrihet för SOSF-distriktsstyrelsens ledamöter ska av SOSF-distriktsstyrelsen inom två månader efter det årliga mötet med SOSF-distriktsstämman insändas till SOSF-styrelse.

§ 6.13 Revisorer och revisorssuppleanter

SOSF-distriktsstyrelsens förvaltning och distriktets räkenskaper ska granskas av en revisor. Revisor ska vara myndiga.

§ 6.14 SOSF-distriktsstyrelsens säte

SOSF-distriktsstyrelsens säte fastställs av SOSF-distriktsstämman.

§ 6.15 SOSF-distriktsstyrelsens sammansättning

SOSF-distriktsstyrelsen består av minst en SOSF-distriktsordförande, Utbildningsansvarig, musiksansvarig och kårutvecklare. Distriktsstämman fastställer antalet ledamöter och väljer distriktsstyrelse. Av ledamöterna ska minst hälften, däribland SOSF-distriktsordförande samt den som har hand om distriktets ekonomi, vara myndiga.

§ 6.16 Val av distriktsstyrelse och mandatperiod

SOSF-distriktsstyrelsens ledamöter väljs av SOSF-distriktsstämman. SOSF-distriktsordförande utses för det närmast följande verksamhetsåret. Övriga ledamöter utses för de två närmast följande verksamhetsåren; av dem väljs hälften vid en ordinarie distriktsstämma och de övriga vid nästa ordinarie distriktsstämma.
Distriktets verksamhetsår är kalenderår, om inte SOSF-distriktsstämman beslutar annat. SOSF-distriktsstämman beslutar om styrelseledamöterna ska väljas för tiden intill nästa årliga möte eller för verksamhetsår.
Valbar är den medlem som förklarar sig villig att verka för SOSF grundprinciper enligt Kapitel 1.

§ 6.17 SOSF-distriktsstyrelsens sammanträden

SOSF-distriktsstyrelsen sammanträder efter kallelse av SOSF-distriktsordförande eller när minst hälften av ledamöterna begär det. Vid SOSF-distriktsstyrelsens sammanträden ska föras protokoll.
SOSF-distriktsstyrelsen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst.

§ 6.18 SOSF-distriktsstyrelsens behörighet

SOSF-distriktsstyrelsen har rätt att företräda distriktet gentemot tredje man.

§ 6.19 Firmateckning

Distriktets firma tecknas av styrelsens ordförande och dess kassör samt en annan ledamot som styrelsen utser, vilka två i förening kan teckna firman tillsammans Personerna som utses till firmatecknare måste vara myndiga.

§ 6.20 Tillägg till stadgarna

SOSF-distrikt får anta tillägg till dessa stadgar. Beslut om sådant tillägg fattas av SOSF-distriktsstämman och ska stödjas av minst tre fjärdedelar av de röstande. Innan tillägget träder i kraft ska SOSF-styrelse bekräfta tillägget sedan den konstaterat att detta inte strider mot någon bestämmelse i dessa stadgar.

Kapitel 7: Stadgar revidering och avslut

§ 7.1 Dessa stadgar antogs 23:e januari 2016.

§ 7.2 Dessa stadgar reviderades 2018 och 2020

§ 7:3 Stadgan består av 7 kapitel och 60§§.