Stadgar

Kapitel 1: Grundprinciper

§ 1.1 Organisationens namn och säte:
Organisationens namn är Ortodoxa scouter i Sverige, förkortat OSS, med säte i Stockholm.

§ 1.2 Grunder
OSS har en kristen-ortodox värdegrund som vilar i aposteln Paulus förkunnande ”Tro som är verksam genom kärlek.” Gal 5:6.
OSS är en ideell organisation som organiserar den ortodoxa scoutrörelsen i Sverige enligt dessa stadgar och är partipolitiskt obunden.
OSS arbetar i enlighet med den nationella scoutrörelsens grunder såsom de uttrycks i ”Scouternas” stadgar kap 1.

§ 1.3 Syfte
* Att lära ut OSS värdegrund ” Tro som är verksam genom kärlek.” Gal 5:6.
* Att utveckla barn och unga till trygga och ansvarsfulla kristna ortodoxa medborgare.
* Att bevara OSS medlemskårernas enskilda scouttraditioner så som orientalisk instrumentalmusik och ceremonier
* Att stödja de lokala scoutkårer och regioner som tillhör organisationen.
* Att utbilda unga personer till trygga kristna ortodoxa scoutledare.
* Att ansvarar för nationell och internationell samverkan och representationer
* Att skapa mötesplatser för alla ortodoxa scouter från olika ortodoxa kyrkofamiljer

Kapitel 2: Organisation

§ 2.1 OSS ledning
OSS högsta beslutande organ är OSS stämma. Stämmans beslut verkställs av OSS styrelse som även ska förvalta organisationens angelägenheter.
Ordförande i OSS styrelse har ett rådgivande råd som består av alla medlemskårernas ordförande. Ordföranderådet träffas två gånger per år tillsammans med OSS styrelse.

§ 2.2 Föreskrifter utöver stadgarna
OSS stämman har utfärdat bestämmelser för scoutverksamheten i form av bilagor till stadgarna, där regleras arbetsordningar för olika funktionärer och utskott. bestämmelserna sedan de fått ta del av dem.

§ 2.3 Ändring av stadgar
För att ändra stadgarna i kapitel 1och 2 fordras antingen ¾ majoritet vid en ordinarie OSS årsstämma eller mer än 2/3 majoritet vid två på varandra följande scoutstämmor, varav det ena ska vara ordinarie OSS stämma. För att ändra övriga stadgar krävs antingen 2/3 majoritet vid en ordinarie OSS stämma eller enkel majoritet vid två på varandra följande scoutstämmor.

§2.4 Stadgetolkning och tvister
Uppstår tveksamhet om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i dessa stadgar, hänskjuts frågan till nästkommande stämma. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. Talan i tvist mellan medlem och OSS får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom när svensk lag stadgar annat, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman parterna utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare delas lika mellan parterna.

§ 2.5 Upplösning
För upplösning av riksorganisationen fordras enhälligt beslut vid en ordinarie stämma eller genom beslut med minst ¾ majoritet vid två på varandra följande scoutstämmor med minst 6 månaders mellanrum, varav det första ska vara en ordinarie stämma.
Vid beslut om upplösning av riksorganisationen tillfaller organisationens tillgångar den organisation i Sverige vilken övertar riksorganisationens medlemskap i Scouterna. Om sådan organisation inte finns, ska riksorganisationens tillgångar fördelas mellan kårerna proportionellt med kårernas medlemsantal enligt senaste ordinarie stämma.

§ 2.6 Samverkan och upphävning av samverkan
OSS kan, i syfte att organisera samverkan kring scoutverksamhet, avtala om samverkan med organisationer bestående av/till OSS medlemskårer. Sådana organisationer ska bedriva verksamhet som överensstämmer med OSS målsättning och stadgar.
OSS styrelse kan upphäva samverkan i det fall den bedömer att grunden för samverkan enligt § 2.6 inte längre gäller. Vid närmast följande ordinarie stämma ska OSS styrelse rapportera ärendet till stämman och erbjuda organisationen att yttra sig.

Kapitel 3: Medlemskap

§ 3.1 Medlem
OSS medlem är scoutkårer som ansökt och beviljats medlemskap samt uppfyller kriterier för medlem i enlighet med §3.2.
Scoutkår är scoutverksamheten i en förening ansluten till OSS. Verksamheten bedrivs enligt OSS-program i avdelningar och/eller patruller som kan anta egna stadgar och på så sätt själva besluta om sin verksamhet, ledning och ekonomi.
Förutsättningen för att scoutkårer ska beviljas medlemskap i OSS är att kåren ska vara demokratiskt uppbyggd, stämman har beviljat scoutkårsstadgar och är medlem/har ansökt om medlemskap hos Scouterna.
OSS stämman, eller den stämman utser, beviljar kårens medlemskap.

§ 3.2 Medlemskaps kriterier
För att vara ansluten till OSS måste föreningens stadgar säkerställa att scoutkåren uppfyller följande kriterier:
• Scoutverksamheten är öppen för alla och bedrivs i enlighet med § 1.2 och § 1.3
• Scoutkåren är partipolitiskt obunden
• Scoutkåren har en demokratisk uppbyggnad
• Scoutkårens representanter till OSS stämma utses av scoutkårens medlemmar (via årsmöte).
• Scoutkåren ser till att OSS-medlemsregister är aktuellt i enlighet med § 3.6
• Scoutkåren år medlem hos Scouterna

§ 3.3 Anslutning av scoutkår
För att säkerställa att kriterierna i § 3.2 uppfylls ska scoutkårens stadgar godkännas av OSS styrelse vid scoutkårens inträde och vid stadgeändring innan denna träder i kraft.
§ 3.4 Medlemskårens rättigheter och skyldigheter

Medlemskårer:
– Har rätt att utse ombud till stämma och andra sammankomster som OSS anordnar för medlemskårer
– Har rätt till information om OSS angelägenheter
– Har rätt till del av OSS behållning eller egendom vid upplösning av OSS om inget annat beslutas i stämman
– Ska betala av stämmans beslutade medlemsavgifter
– Ska följa OSS stadgar och följa beslut som fattas av OSS stämman och akuta beslut fattade av styrelsen
– Ska använda namn, logotyp och andra kännetecken för varumärket i enlighet med de av stämman fastställda riktlinjer för kårer

§ 3.5 Medlemsavgift
Medlemsavgiften är baserad på antal scoutens medlemmar hos respektive medlemskåren och fastställds av OSS stämma.

§ 3.6 Medlemsregister
OSS styrelse ansvarar för att det finns medlemsregister. Scoutkårer ansvarar för att informationen i medlemsregistret är korrekt för de medlemmar som är anslutna till kåren.

§ 3.7 Medlemskårers upphörande, uteslutning, upplösning och sammanslagning.
Medlemskapet upphör efter att medlemsförening begärt utträde. Eventuell inbetald medlemsavgift återbetalas inte.
Medlemskårer kan uteslutas om den underlåter att betala medlemsavgift eller bryter mot svensk lag, dessa stadgar eller beslut fattade av OSS stämma eller OSS styrelsen.
Beslut om uteslutning fattas av OSS styrelsen. Medlemskårer som uteslutits av OSS styrelsen kan begära att uteslutningen prövas av nästkommande stämman.
OSS styrelse ska, och efter beslut av kårens årsmöte och i samråd med Scouterna, upplösa scoutkåren.
Vill flera kårer gå samman i en kår ska kårstämmorna fatta beslut om detta. Besluten ska meddelas OSS-styrelse som fastställer sammanslagningen.

§ 3.8 Hedersmedlemskap
Hedersmedlem är OSS hedersutmärkelse för en person som har gjort något framstående för OSS eller för mer än 10 års troget arbete i OSS. Hedersmedlemskap erhålls efter avslutad karriär.
Att vara hedersmedlem innebär följande:
• Diplom och uppmärksamhet vid årsmötet samma år. • Få inbjudan till jubileumsfester mot av styrelsen bestämd avgift. • Blir befriad från fortsatt medlemsavgift. • Hedersmedlemmen skrivs upp på OSS hedersmedlemslista som bevaras på kansliet. Dock kommer inte hedersmedlemmar att redovisas i organisationens årsberättelser.
Beslut att avge sådant förslag fattas av styrelsen i enighet genom sluten omröstning vid två sammanträden efter varandra. Om det visar sig att förslaget inte godtas skall ärendet inte protokollföras.

Kapitel 4: OSS stämma

§ 4.1 Stämmans sammansättning
OSS stämma består av ombud som företräder scoutkårer. Alla scoutkårer med minst fem medlemmar under 26 års ålder har rätt att utse ett ombud per påbörjat 25 medlemmar. Samtliga ombud ska vara medlemmar i OSS.
Som kårens medlemsantal räknas i detta avseende det totala antalet medlemmar per den 31 december föregående verksamhetsår.
Scoutkårer som anslutits under året då stämman hålls har rätt att utse ett ombud oberoende av medlemsantal.

§ 4.2 Överlåtelse av ombudskap
Scoutkår har inte rätt att överlåta sin(a) röst(er) till OSS stämma till annan kår.

§ 4.3 Kallelse och handlingar till OSS stämma
Kallelse till OSS stämma ska utfärdas av OSS styrelse och ska för ordinarie stämma vara scoutkårerna tillhanda minst 30 dagar före stämmans öppnande.
För kallelse till extra stämma ska föredragningslista bifogas.
Handlingarna för ordinarie stämma ska utfärdas av OSS styrelse och ska för ordinarie stämma vara scoutkårerna tillhanda minst två veckor före stämmans öppnande.
Handlingarna för ordinarie stämma ska, förutom föredragningslista, inkludera: verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse, styrelsens förslag till verksamhetsplan, medlemsavgift samt budget för den närmast verksamhetsår, valberedningens förslag, propositioner samt motioner med styrelses yttrande.

§ 4.4 Motion till OSS stämma
Rätt att väcka motion till OSS stämma har varje medlem i OSS.
Motion som ska behandlas vid ordinarie stämma ska vara inkommen till OSS styrelse senast två månader före mötet.
OSS styrelse ska, i handlingarna till stämman, lämna skriftligt yttrande rörande motionen.

§ 4.5 Mötesrättigheter och beslutsformer för OSS stämma

§4.5.1 Personer med närvaro- och yttranderätt:
• samtliga närvarande OSS medlemskårernas medlemmar
• avgången ledamot i OSS styrelse i frågan om ansvarsfrihet för dennes förvaltning
• av OSS styrelse inbjudna gäster
• andra personer som stämman beslutat att ge närvaro- och yttranderätt

§4.5.2 Personer med förslagsrätt, närvaro- och yttranderätt:
• ledamöter i OSS styrelse
• valda revisorer i fråga om deras granskning
• valberedningens ledamöter i fråga om val som de förberett

§4.5.3 Personer med rösträtt, förslagsrätt, närvaro- och yttranderätt:
• Rösträtt tillkommer ombuden.
• Ingen har rätt att rösta i fråga som rör egen förvaltning eller eget arvode.

§4.6 Utövande av rösträtt
För utövande av rösträtt och fattande av beslut i OSS stämma gäller
• att varje röstberättigat närvarande ombud har maximalt en röst.
• att beslut fattas med öppen omröstning. Stämman kan i särskilda frågor besluta om att sluten omröstning ska ske. I fråga om personval, om någon röstberättigad eller mötespresidiet begär det, fattas beslut med sluten omröstning.
• att som stämmans beslut gäller den mening som stöds av flest antal röstande (om inte annat regleras i dessa stadgar)
• att vid lika röstetal avgör lotten.
• att stämman presenterar först och endast valberedningsförslag. Röstas förslaget ner med 1/3 av rösterna, presenteras alla kandidater som är godkända enligt valberednings riktlinjer.

§ 4.7 Ordinarie möte med OSS stämma
Ordinarie möte med OSS stämma ska hållas vartannat år före april månads utgång på ort och tid som bestäms av OSS styrelse. Följande ärenden dagordningen ska förekomma:
1. Stämman öppnande (av närvarande OSS ordförande eller viceordförande)
2. Val av stämmans funktionärer
a) Val av mötesordförande
b) Val av sekreterare
c) Val av justerare tillika rösträknare
d) Val av eventuella övriga mötesfunktionärer
3. Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysande
4. Fastställande av röstlängden
5. Fastställande av föredragningslista
6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
7. Föredragning av ekonomiska berättelsen samt fastställande av balans- och resultaträkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Behandling av motioner och propositioner till OSS stämma
10. Fastställande av medlemsavgift,
11. Fastställande av verksamhetsplan inklusive budget och finansiella mål för kommande verksamhetsår
12. Val
A. Fastställande av antalet ordinarie ledamöter respektive ersättare i styrelsen
B. Val av ordförande i OSS styrelse för en tid av två år.
C. Val av utbildningsansvarig i OSS styrelse för en tid av två år.
D. Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
13. Val av revisorer enligt § 4.13
14. Val av valberedning enligt § 4.11
15. Övriga ärenden
16. Överlämningsceremoni, OSS-ordförandens installation och scoutkårerna-ordförandens ansvarserkännande.
17. Stämmans avslutas

§ 4.8 Stämma överlämningsceremoni
Stämman avslutas med en ceremoni då scoutkårernas-ordföranden och OSS- nyvalda ordförandes erkänner varandra.

§ 4.9 Extra möte med OSS stämma
Extra möte med OSS stämma ska hållas om OSS styrelse anser att det behövs eller om minst en tiondel av kårerna begär det. Stämmans ska hållas inom tre månader efter framställningen om detta till OSS styrelse. Mötet ska hållas på ort och tid som bestäms av OSS styrelse. Förutom frågor relaterade till mötesordningen kan ett extra möte med OSS stämma endast fatta beslut i de ärenden som angetts i kallelsen till mötet.

§ 4.10 Förvaltningsmöte
Under de år då OSS stämma ej äger rum fattas beslut angående balans- och resultaträkning samt beviljande av ansvarsfrihet av förvaltningsmötet. Förvaltningsmötet ska bestå av en röstberättigad ledamot från varje medlemskår. Samtliga ledamöter ska vara medlemmar i OSS. Förvaltningsmötets ledamöter väljs av medlemskårerna. OSS stämman kan välja att delegera eventuella andra ärenden till förvaltningsmötet.
Mötet ska hållas senast i april månad och kallelse till mötet ska utfärdas av OSS styrelse senast 30 dagar före mötet. Samtliga handlingar till förvaltningsmötet ska vara förvaltningsmötets ledamöter tillhanda och finnas tillgängligt för kårer senast två veckor innan mötet. OSS styrelse ansvarar för att protokoll förs. Protokollet ska justeras av mötesordförande och protokolljusterarna som alla väljs av mötet. Beslut enligt denna paragraf får om samtliga till mötet utsedda ledamöter är ense om det, fattas per capsulam (per brev, e-post eller motsvarande).
Följande ärenden dagordningen ska förekomma i förvaltningsmöten:
1. Förvaltningsmöte öppnande
2. Val av förvaltningsmötes funktionärer
a) Val av mötesordförande
b) Val av sekreterare, justerare tillika rösträknare
3. Fastställande av förvaltningsmötes stadgeenliga utlysande
4. Fastställande av röstlängden
5. Fastställande av föredragningslista
6. Föredragning av ekonomiska berättelsen samt fastställande av balans- och resultaträkning
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val
A. Fastställande av antalet ordinarie ledamöter respektive ersättare i styrelsen
B. Val av musikansvarig i OSS styrelse för en tid av två år.
C. Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
9. Eventuella delegerade andra ärenden från årsstämman
10. Stämmans avslutas

§ 4.11 Valberedning
OSS stämma väljer valberedning, bestående av minst tre personer, för kommande ordinarie OSS stämma. En ledamot väljs som sammankallande.
Valberedningen ska föreslå styrelseledamöter, valberedning, ledamöter och suppleanter samt revisorer till OSS stämma. Valberedningen arbetar i enlighet med instruktion fastställd av OSS stämma.
Valberedningen ska tillsammans med styrelsen förbereda årsmötet genom att finna lämpliga personer som kan sitta i presidiet: dvs. vara mötesordförande och mötessekreterare mm.

§ 4.12 Årsredovisning
OSS verksamhetsår är kalenderår.
OSS räkenskaper ska per den 31 december varje år sammanföras i fullständigt bokslut.

§ 4.13 Revision
OSS styrelse ska utse en auktoriserad revisor eller ekonomikonsult för revision av OSS förvaltning.
OSS stämma väljer två ideella verksamhetsrevisorer. OSS verksamhetsmässiga måluppfyllelse granskas av verksamhetsrevisorerna.
OSS styrelse ska utse en auktoriserad revisor för revision av OSS förvaltning.
Utnämning av revisor ska bekräftas av OSS stämma för att vara gällande.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av den organisationens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Organisationens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast två månader före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsåret, samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 21 dagar före årsmötet.

Kapitel 5: OSS styrelse

§ 5.1 Sammansättning och val
OSS styrelse sammanträder efter kallelse av OSS ordförande eller när minst hälften av ledamöterna begär det. Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll som efter justering finns lättåtkomligt för medlemmarna. Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av ledamöter är närvarande varav en av dessa ska vara ordförande eller vice ordförande. Beslut av styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.
OSS styrelsen består av:
1. Ordförande
2. Sekreterare
3. Kassör/er
4. Utbildningsansvarig
5. Musikansvarig
6. Ledamot (styrelsen väljer uppdraget)
7. Suppleanter
8. Utöver styrelseledamöterna och suppleanterna ingår så kallade ”adjungerande” poster, de har inte rösträtt vid mötena och bör enbart närvara vid styrelsemötena när behov finns och efter samankallande av OSS styrelsen.

§ 5.2 Behörighet för styrelsen
OSS styrelse företräder OSS gentemot tredje man.

§ 5.3 Firmateckning
Organisationens firma tecknas av styrelsens ordförande och dess kassör samt en annan ledamot som styrelsen utser, vilka två i förening kan teckna firman tillsammans
Personerna som utses till firmatecknare måste vara myndiga.

§ 5.4 Styrelseledamot avhopp
Alla förtroendevalda som hoppar av sitt uppdrag i styrelsen i mitten av mandatperioden ska meddela styrelsen detta, med en förklaring till detta val.
Om styrelsen inte är beslutsmässig, det vill säga att styrelsen inte har mer än hälften av ledamöterna kvar, får styrelsen kalla till ett extra årsmöte där en eller flera personer väljs till nya styrelseledamöter, detta kallas fyllnadsval.
Om Ordförande, utbildnings- och musiksansvarige hoppar av sitt uppdrag under mandat perioden, och det är minder än sex månader kvar till ordinarie OSS stämma så tar vice ordförande över ledningen av OSS. Saknar styrelsen en viceordförande kan styrelsen inom sig utse en tillfällig ordförande. Om det är mer än sex månader kvar till OSS stämma kallar styrelsen till extra årsmöte för att välja ny ordförande.

Kapitel 6: Stadgar revidering och avslut

§ 6.1 Dessa stadgar antogs 23:e januari 2016.

§ 6:2 Stadgan består av 6 kapitel och 37§§.